به گزارش خودرونویس، اطلاع از علل کاهش سطح روغن ترمز برای هر راننده ای امری ضروری است. لذا در این مقاله قصد آن را داریم تا سه علت مهم پایین رفتن سطح روغن ترمز در خودرو را مورد بررسی قرار دهیم.

 

معیوب بودن شلنگ ترمز

ممکن است علت پایین رفتن میزان روغن ترمز به علت پارگی و معیوب بودن شلنگ ترمز باشد. در این صورت روغن ترمز از شلنگ خارج می شود و میزان آن کم می شود. از این رو لازم است در هنگام کاهش روغن ترمز شلنگ ترمز را چک کنید و در صورت پاره بودن یا نشتی داشتن آن را با نمونه جدید جایگزین کنید.

علت کاهش روغن ترمز

نشتی داشتن روغن ترمز

یکی دیگر از علل کاهش روغن ترمز ممکن است به علت نشتی داشتن در مخزن یا مسیر روغن ترمز باشد. این نشتی ممکن است به علت معیوب بودن سیستم هیدرولیکی خودرو باشد. علامت نشتی داشتن روغن ترمز هم به این صورت است که وقتی پایمان را بر روی پدال ترمز فشار می دهیم پدال از سطح عادی و همیشگی خود پایین تر می رود. نشتی داشتن روغن ترمز ممکن است به عللی از جمله فرسوده شدن محفظه روغن در اثر حرارت یا فرسوده بودن ترمز باشد.

 

مصرف شدن لنت ترمز

یکی از عللی که سبب کاهش طبیعی سطح روغن ترمز خودرو می شود، مصرف شدن لنت ترمز است. با مصرف شدن لنت ترمز، سطح روغن ترمز موجود در مخزن مقداری جزیی نسبت به حالت فول کاهش می یابد که دلیل آن نگه داشتن فشار ثابت در پشت لنت ها است. برای اینکه متوجه شوید این کاهش سطح روغن ناشی از مصرف و فرسودگی لنت بوده یا ایراد در سیستم ترمز و شلنگ های روغن است، باید لنت ها را تعویض کنید. در صورتی که با تعویض لنت ها سطح روغن ترمز مقداری بالاتر رفت، نشان از سالم بودن سیستم ترمز دارد؛ ولی اگر با نصب لنت های نو نیز سطح روغن تغییری نکرد، احتمال نشتی روغن ترمز و یا معیوب بودن ادوات آن وجود دارد.

 

جمع بندی

دو علتی که بیان شد مهم ترین علل کاهش سطح روغن ترمز محسوب می شود. کم شدن سطح روغن ترمز پدیده نامطلوبی است که سبب افت عملکرد سیستم ترمز شده و حتی ممکن است ترمز خودرو عمل نکند. در این صورت حتی ممکن است حوادث و سوانح جبران ناپذیر نیز متوجه خودرو و سرنشینان آن شود. چک کردن مستمر سطح روغن ترمز به منظور اطمینان از سالم بودن سیستم انتقال روغن ترمز امری ضروری است.