به گزارش خودرونویس،تمامی خودروهای پلاک شخصی تولید داخل 1398 و قبل از آن و همچنین خودروهای وارداتی 2019 و قبل از آن، باید معاینه فنی بگیرند. خودروها و وسایل نقلیه عمومی ازجمله تاکسی‌ها و اتوبوس‌های ۱۳۹۹ و قبل از آن هم برای تردد در خیابان‌های شهر باید حتما برگه معتبر داشته باشند.

براساس مصوبه هیئت وزیران، نرخ جدید معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و همچنین قیمت جدید معاینه فنی موتورسیکلت، بصورت جدول زیر اعلام شده است:

نرخ معاینه فنی سال ۱۴۰۲
نوع وسیله نقلیهنوع سوختمراجعه اول
خودرو سبکبنزینی۹۲ هزارتومان
خودرو سبکدوگانه سوز۹۲ هزارتومان
خودرو نیمه‌سنگین و سنگیندیزلی۱۱۹ هزارتومان
خودرو نیمه‌سنگین و سنگینگازسوز۱۱۹ هزارتومان
موتورسیکلتبنزینی۲۲ هزارتومان

*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

همچنین نرخ جدید بازرسی چشمی قطعات، تجهیزات و مخزن گاز (بدون باز کردن مخزن) برای انواع خودروهای گازسوز سبک و سنگین، بصورت زیر اعلام شده است:

نرخ معاینه فنی سال ۱۴۰۲
نوع وسیله نقلیهبازرسی قطعاتبازرسی مخزن
انواع خودرو دوگانه سوز۲۴ هزارتومان۲۸ هزارتومان

*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

همچنین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی، برای هر بار مراجعه بعدی (حداکثر تا ۱۵ روز پس از مراجعه اول)، مطابق جدول زیر اعلام شده است:

نرخ معاینه فنی سال ۱۴۰۲
نوع وسیله نقلیهتا ۲ آزمون۳ آزمون و بیشتر
خودرو سبک۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان۳۰ هزارتومان
خودرو نیمه‌سنگین و سنگین۲۲ هزارتومان۳۳ هزارتومان
موتورسیکلت۳ هزارو ۹۰۰ تومان۶ هزار تومان

*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

نرخ معاینه فنی خودرو بنزینی در سال ۱۴۰۲

نرخ معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی
شرح خدماتمراجعه اول
آزمون آلایندگی، ایمنی و صوتی۹۲ هزارتومان

*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

نرخ معاینه فنی خودرو دیزلی در سال ۱۴۰۲

نرخ معاینه فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین دیزلی
شرح خدماتمراجعه اول
آزمون آلایندگی، ایمنی و صوتی۱۱۹ هزارتومان

*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

نرخ معاینه فنی خودرو گازسوز در سال ۱۴۰۲

برای خودروهای «سبک دوگانه سوز»، هزینه معاینه فنی دقیقا معادل هزینه خودروهای «سبک بنزینی» است با این تفاوت که مالکان خودرو باید هزینه دیگری را هم برای بازرسی چشمی (تجهیزات و مخزن گاز) پرداخت کنند.  توجه داشته باشید که مخازن خودروها تا ۶ سال پس از تاریخ درج تولید، نیازی به تست فنی ندارند. در صورت انجام تست نیز، تست مخزن تا ۲ سال اعتبار دارد.

نرخ معاینه فنی خودروهای سبک گازسوز
شرح خدماتمراجعه اول
آزمون آلایندگی، ایمنی و صوتی۱۱۹ هزارتومان
بازرسی چشمی تجهیزات۱۲۴ هزارتومان
بازرسی چشمی مخزن۲۲۸ هزارتومان

(۱):به جز دو مخزن
(۲):بدون بازکردن
*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

نرخ معاینه فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز
شرح خدماتمراجعه اول
آزمون آلایندگی، ایمنی و صوتی۱۱۹ هزارتومان
بازرسی چشمی تجهیزات۱۲۴ هزارتومان
بازرسی چشمی مخزن۲۲۸ هزارتومان

(۱):به جز دو مخزن
(۲):بدون بازکردن
*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

نرخ معاینه فنی موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

شرح خدماتمراجعه اول
آزمون آلایندگی، ایمنی و صوتی۲۲ هزارتومان

*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

نرخ معاینه فنی در مراجعات بعدی سال ۱۴۰۲

نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف ۱۵ روز پس از مراجعه اول، مطابق جدول زیر محاسبه می‌گردد:

دفعات مراجعهخودرو سبکخودرو سنگینموتورسیکلت
حداکثر تا ۲ آزمون۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان۲۲ هزارتومان۳ هزارو ۹۰۰ تومان
۳ آزمون و بیشتر۳۰ هزارتومان۳۳ هزارتومان۶ هزارتومان

*نرخ‌های فوق، براساس مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ است.

توجه داشته باشید که در صورت گذشت بیش از ۱۵ روز از مهلت تعیین شده پس از مراجعه اول و انقضای آن، مراجعه بعدی به عنوان «اولین مراجعه» محسوب می‌شود.

زمان معاینه فنی چقدر است؟

همانطور که می‌دانید داشتن برگه معاینه فنی برای خودروهایی که ۴ سال از تولیدشان گذشته باشد، ضروری است. به همین دلیل در سال ۱۴۰۲، تمامی خودروهای زیر مشمول معاینه فنی هستند:

  • تولید داخلی با مدل ۱۳۹۸ و قبل از آن،
  • وارداتی با مدل ۲۰۱۹ و قبل از آن،
  • خودروهای حمل و نقل عمومی با مدل ۱۴۰۱ و قبل از آن،
5 از 1 رای