نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه 12 دی ماه 1402 در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش خودرونویس،نرخ جدید انواع تایر ایرانی برای خودرو سواری امروز سه شنبه 12 دی ماه 1402 در بازار تهران منتشر شد.

لیست قیمت:

سایزقیمت یک حلقه
لاستیک (تومان)

ایران تایر

قیمت تایر205.60.152.000.000
قیمت تایر185.65.141.750.000
قیمت تایر175.60.132.000.000
قیمت تایر205.60.141.900.000
قیمت تایر185.65.151.800.000
قیمت تایر205.55.161.850.000
قیمت تایر175.70.131.950.000
قیمت تایر195.65.151.900.000
قیمت تایر215.55.161.350.000

کویر تایر

قیمت تایر195.60.152.150.000
قیمت تایر205.60.142.250.000
قیمت تایر205.60.152.200.000
قیمت تایر235.60.182.800.000
قیمت تایر215.65.161.950.000
قیمت تایر205.50.161.750.000
قیمت تایر225.55.182.250.000
قیمت تایر185.65.142.100.000
قیمت تایر165.65.132.100.000
قیمت تایر195.65.152.250.000
قیمت تایر185.65.151.950.000
قیمت تایر175.60.132.000.000
قیمت تایر205.50.172.000.000
قیمت تایر215.55.172.000.000
قیمت تایر225.60.182.150.000
قیمت تایر215.50.172.150.000
قیمت تایر235.65.172.250.000
قیمت تایر265.65.173.300.000
قیمت تایر235.55.192.300.000
قیمت تایر175.70.132.150.000

یزد تایر

قیمت تایر205.60.152.050.000
قیمت تایر205.60.142.200.000
قیمت تایر205.55.162.100.000
قیمت تایر185.65.152.000.000
قیمت تایر185.65.142.150.000
قیمت تایر175.60.132.125.000
قیمت تایر175.70.132.100.000
قیمت تایر165.65.132.100.000
قیمت تایر195.65.152.150.000
قیمت تایر185.65.142.150.000
قیمت تایر215.55.171.900.000
قیمت تایر205.55.161.900.000
قیمت تایر205.50.161.700.000
قیمت تایر185.65.152.000.000
قیمت تایر225.65.17225.65.17
قیمت تایر195.80.142.700.000
قیمت تایر185.65.152.250.000
قیمت تایر215.55.161.600.000
قیمت تایر225.55.182.050.000

بارز

قیمت تایر185.65.142.050.000
قیمت تایر235.60.162.350.000
قیمت تایر185.65.142.050.000
قیمت تایر185.60.151.800.000
قیمت تایر205.55.162.100.000
قیمت تایر225.65.172.050.000
قیمت تایر175.70.132.200.000
قیمت تایر185.65.152.200.000
قیمت تایر215.65.161.850.000
قیمت تایر235.65.172.050.000
قیمت تایر205.50.161.700.000
قیمت تایر175.70.132.250.000
قیمت تایر165.65.132.100.000
قیمت تایر175.60.13175.60.13
قیمت تایر195.60.152.150.000
قیمت تایر235.60.182.700.000
قیمت تایر205.55.162.200.000
قیمت تایر225.70.162.100.000
قیمت تایر205.60.142.150.000
قیمت تایر265.65.172.800.000
قیمت تایر215.55.161.800.000
قیمت تایر215.55.171.900.000
5 از 1 رای