خط تولید اتوبوس

سایپا
تولید هزار اتوبوس درون‌شهری توسط سایپا
نوشته تحریریه خودرونویس | 2 ماه قبل
اتوبوس رانی
ساخت اتوبوس با موتور ایرانی
نوشته تحریریه خودرونویس | 2 ماه قبل
ایران خودرو
راه اندازی خط تولید اتوبوس در ایران خودرو
نوشته تحریریه خودرونویس | 3 ماه قبل