به گزارش خودرونویس به نقل از روابط عمومی ISQI این ارزیابی، بر اساس چهارمین بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو بوده که نتایج ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد امتیاز شاخص وضعیت خدمات فروش صنعت خودرو در سال ۱۳۹۹به طور کلی معادل 67.6 بوده است که از این میانگین، 68.9 امتیاز به متوسط صنعت سبک و 63.8 امتیاز به متوسط صنعت سنگین تعلق دارد.

طبق این گزارش طی سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۱ شرکت در حوزه خدمات پس از فروش تحت ارزیابی قرار گرفته‌ اند و هیچ یک موفق به کسب رتبه یک نشدند. اما برای نخستین بار یک شرکت توانست در حوزه شاخص امتیاز کل و نتیجه عملکرد، شرایط کسب رتبه ۱ را برآورد کند.

گفتنی است در این بین ۲۹ شرکت در گروه سبک (شامل ۱۵ تولیدکننده و ۱۴ وارد کننده) قرار دارند و ۲۲ شرکت نیز متعلق به بخش تولید کنندگان گروه سنگین بودند.

همچنین در این گزارش تعداد ۲۴۳۲ نمایندگی مجاز (۲۰۱۰ نمایندگی خودروهای سبک و ۴۲۲ نمایندگی خودروهای سنگین مورد ارزیابی قرار گرفتند که با کسب متوسط 86.3 امتیاز توسط نمایندگی های گروه سبک و 76.4 امتیاز متوسط توسط گروه سنگین، می توان گفت به طور میانگین 85.2 درصد امتیاز وضعیت انطباق خدمات پس از فروش در سطح شبکه نمایندگی های مجاز برآورد شد.

گزارش کامل ارزیابی را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید.