به گزارش خودرونویس، به منظور ماندگاری بیشتر، ایمنی بالاتر، راندمان بهتر و مصرف سوخت کمتر بازدیدهای دوره ای لاستیک های خودرورا انجام دهید.

زمان خرید لاستیک به نوع خودرو، سرعت، شرایط رانندگی، سطح جاده، شرایط محیط و فصل دقت کنید.

لیست قیمت جدید انوع لاستیک ایرانی در بازار امروز چهارشنبه 24 دی ماه 99 منتشر گردید.

 

برندسایزقیمت برای یک حلقه (تومان)
بارز205.60.15900،000
165.65.13640،000
195.65.15750,000
175.60.13750,000
205.55.16850،000
185.65.14770،000
235.65.171،000،000
195.65.15750،000
یزدتایر205.60.15950,000
205.60.14950،000
185.65.14750،000
165.65.13650،000
205.55.16900،000
185.65.15700،000
175.70.13800،000
195.65.15850،000
175.60.13720،000
کویرتایر205.60.14850،000
195،60.15825،000
185.65.14725,000
205.50.16950,000
205.55.16900،000
ایران تایر205.60.15800،000
175.60.13625،000
185.65.15675،000
165.65.13575،000
185.65.14650،000