نمایشگاه صدرا (صنعت دانشگاه راه اشتغال) در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با حضور سه مدل پلتفرم خودرویی +C – ,C+,B شرکت دیار خودرو در حال برگزاری است.

به گزارش خودرونویس، نمایشگاه صدرا (صنعت دانشگاه راه اشتغال) در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با حضور سه مدل پلتفرم خودرویی +C – ,C+,B شرکت دیار خودرو در حال برگزاری است.

مرکز نوآوری جدیدی با مشارکت دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و دیار خودرو در زمینه خودرو در حال تاسیس است. مرکز نوآوری خودرو شامل مرکز مهارت آموزی خودرویی ، کمیته طرح ها ، استارت آپ های خودرویی ، مرکز طراحی بدنه خودرو ، بازرسی و زنجیره تامین و بخش های بسیار دیگری است که میتواند بستر ورود این دانشگاه به قلمرو دانشگاه های پیشرو کشور در حوزه خودرو باشد.

5 از 1 رای