کد خبر: ۱۶۷۳۵
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
نویسنده:  
مرکز فنی جنرال‌موتورز در ایالت میشیگان، در فرهنگ و دولت آمریکا جایگاه ویژه‌ای دارد. این مرکز از سال 1335/ 1956، مرکز بزرگ‌ترین ابداعات مهندسی، از ترمزهای ای‌بی‌اس (ABS) گرفته تا اولین ریزرایانه در خودرو بوده است.
به گزارش خودرونویس؛سال 1345/ 1966 جنرال‌موتورز که از زمان بحران بنزین در آمریکا در نظر داشت سوخت هیدروژنی را جایگزین بنزین کند، توانست اولین وسیله نقلیه با نام الکترو ون را که با پیل سوختی هیدروژنی کار می‌کرد، تولید کند. در این دوران بود که بحث‌هایی درخصوص اقتصاد هیدروژن صورت گرفت و جنرال موتورز به آزمایش‌های خود ادامه داد.

اما از آنجا که قیمت بنزین به ثبات رسیده بود، بهمنظور پیدا کردن راهحلی برای سوخت هیدروژنی که جای بنزین را بگیرد، اقدامات جدی صورت نگرفت. با این حال این مرکز کموبیش در این زمینه فعالیت کرد و پنج دهه بعد به نتایجی دست یافت.

مشکلات فراوان پیشرو

مشکلی که در مورد اقتصاد هیدروژنی وجود دارد این است که این ماده به شکل اولیه خود در جهان هستی به وفور یافت میشود؛ اما روی زمین، به شکل خالص خود بندرت دیده میشود. در حقیقت هیدروژن روی زمین در ترکیب با مواد دیگر وجود دارد و پیش از استفاده باید ابتدا آن را استخراج کنیم. از طرفی بنابه گفته برخی کارشناسان، هیدروژن، وسیلهای برای ذخیرهسازی انرژی است و سوخت محسوب نمیشود. در واقع هیدروژن انرژیهای غیرقابل ذخیرهسازی مانند الکتریسیته را بهشکلی تبدیل میکند که بتوان ذخیره یا جابهجا کرد. از هیدروژن تولید شده به روشهای مختلف میتوان استفاده کرد. میتوان آن را با اکسیژن ترکیب و برای تولید الکتریسیته، درون یک پیل سوختی ذخیره کرد و در هر وسیلهای که به برق نیاز دارد، به کار برد. از سوزاندن هیدروژن میتوان حرارت تولید کرد یا با فشردهسازی آن درون یک حفره، پیستونی را به حرکت درآورد. برای استفاده در کود، آن را به آمونیاک تبدیل کرد یا موتور موشکی را به حرکت واداشت.

هنگام مقایسه هیدروژن و بنزین باید گفت، بنزین را میتوان به صورت مایع در یک فضای بدون فشار ذخیره کرد و البته مانند هیدروژن چندان انفجاری نیست. اما بنزین از نظر شیمیایی، مادهای پیچیده است. بنزین به احتراق کامل نمیرسد و در ضمن محصولات جانبی بسیاری از خود به جای میگذارد و باعث خفه شدن ماشینآلات میشود. این سوخت برای استفاده در خودرو مناسب است؛ اما توربینهای موتور جت به سوختی نیاز دارند که ایمن، پاک و ارزان بوده و در عین حال قدرت بسیاری برای موتور جت فراهم کند. از بنزین میتوان برای سوخت موشک استفاده کرد، اما بهدلیل مشکلاتی که به بار میآورد، مانند محصولات جانبی ناخواسته، استفاده از آن چندان فایدهای ندارد. بنابراین اینجا هیدروژن بهعنوان سوختی مناسب مطرح میشود.

نگاهی به پیچ‌وخم‌های رواج سوخت هیدروژنی

روش هیدروژن 2/0

بهدلیل تغییرات آبوهوا در قرن حاضر، توجهها به سمت اقتصاد هیدروژنی رفته است. در ضمن از آنجا که عبارت اثر کربن هر روز به دلیلی به کار برده میشود، مهندسان بار دیگر به سراغ امکان تولید سوخت پاک هیدروژنی رفتند. تولید پیل سوختی هیدروژنی در دهه 1370/ 1990، جهش بسیاری داشت و همچنین در اولین دهه هزاره فعلی، بسیاری از خودروسازان همچون هوندا، فورد، نیسان در سال 2002 و چند سال بعد، مرسدس و شورولت، نمونههایی از خودروهای با پیل سوختی هیدروژنی تولید کردند. در برخی کشورها نیز مانند استرالیا (شهر پرت)، سرویسهای اتوبوس شهری با استفاده از پیل سوختی، بهصورت آزمایشی آغاز بهکار کرد. اما مشکل مربوط به هزینه درخصوص هیدروژن هنوز به قوت خود باقی است.

هیدروژن ماده اصلی تولید آمونیاک است که برای تولید کود در کشاورزی مدرن ـ که برای تامین غذای کافی به آن وابسته هستیم ـ بهکار میرود. اما درحال حاضر، تولید هیدروژن آن گونه که تصور میکنیم، پاک و با محیطزیست سبز، سازگار نیست. هیدروژن با تبدیل گاز طبیعی به اجزای سازندهاش، گازهای دیاکسیدکربن و هیدورژن تولید میشود. در واقع در برابر هر دو مولکول هیدروژن، یک مولکول دیاکسیدکربن به وجود میآید. این روش تولید رایج هیدروژن، وضعیت گازهای گلخانهای را بدتر میکند. در نتیجه وجود هیدروژن فقط هنگام تولید غذا توجیهشدنی است. اما نمیتوان از آن بهعنوان جایگزین مناسبی برای بنزین و سوخت خودروها یاد کرد.

آب و نور خورشید

استفاده از نور خورشید برای تجزیه آب به مولکولهای تشکیلدهندهاش اکسیژن و هیدروژن، سوخت هیدروژنی پاک و سبزی در اختیارمان قرار میدهد. تولید هیدروژن سبز به مراتب سریعتر از هیدروژن قهوهای است که از سوختهای فسیلی تولید میشود. در ضمن با استفاده از تکنیک نور و آب، میتوان هرکجا و در هر محل که هیدروژن لازم است، تولیدش کرد.

وقتی به تمام فرصتهای خوبی که هیدروژن بهعنوان سوخت میتواند در اختیار انسان قرار دهد، توجه کنیم میتوانیم تلاش متخصصان برای تولید هیدروژن پاک را درک کنیم. محققان دیگر در استرالیا بهطور تصادفی متوجه شدند چگونه میتوانند از هوای مرطوب و بخار آبی که در اتمسفر وجود دارد، هیدروژن تولید کنند. آنها با افزودن مادهای به نام مولیبدن ـ سولفید به رنگ نقاشی ساختمان و ترکیب آن با ذرات اکسیدتیتانیوم توانستند رنگی ابداع کنند که نورخورشید را جذب کرده و با استفاده از انرژی خورشیدی و رطوبت هوا، سوخت هیدروژنی تولید کنند. مولیبدن ـ سولفید، رطوبت هوا را جذب کرده و رنگ نقاشی ساختمان با استفاده از انرژی خورشیدی بویژه نورفرابنفش، آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه میکند. البته این روش مشکلاتی دارد؛ بهطور مثال مولیبدن ـ سولفید بیش از حد توان رنگ نقاشی برای تجزیه، رطوبت جذب میکند و مشکل دیگر یافتن روشی کامل برای جمعآوری هیدروژن تولیدشده است.

محققان غیر از روشهای فوق، تکنیکهای دیگری برای تولید هیدروژن پاک و ذخیرهسازی آن بررسی و مورد آزمایش قرار میدهند و تقریبا همه آنها مطمئن هستند تا 20 سال آینده با تولید هیدروژن میتوان از شر باتریها خلاص شد. لیتیوم و دیگر مواد مورد استفاده در باتریها بهطور کلی خطرناک هستند و استخراج آنها نیز بسیار مخرب است. اما تولید هیدروژن، پاک و آسانتر است. این مسیری است که به نظر میرسد در آیندهای نهچندان دور پیش روی ما خواهد بود.

شروع نویدبخش

جان باکریس، مشاور جنرال موتورز و استاد دانشگاه آدلاید، نظریه اقتصاد هیدروژنی خود را سال 1351/ 1972 تکمیل کرد و در مورد آن چنین توضیح داد که رآکتورهای اتمی روی سکوهای شناور در آب نگهداری میشوند. این رآکتورها برای تولید حرارت به اندازه کافی در عمق آب قرار میگیرند و سپس الکتریسیته تولیدی آنها بهوسیله الکترولیز به اکسیژن و هیدروژن تبدیل میشود. سپس هیدروژن با استفاده از لولهها به ایستگاههای توزیع و بعد به کارخانه و خانهها ارسال میشود.

هیدروژن در محل با استفاده از پیلهای سوختی دوباره به الکتریسیته تبدیل شده و تنها محصول جانبی این فرآیند نیز آب خالص است. سوخت هیدروژنی در زمانی که منابع سوخت فسیلی در حال پایان یافتن هستند و همچنین برای برطرف کردن مشکلات زیستمحیطی دنیا، راهحل مناسبی است.

استفاده دیگری از نانو

خرداد 96، محققان استرالیایی به روش بهتری برای تولید هیدروژن دست یافتند. این محققان الکترودهایی از جنس فوم را با ورقههای فوقالعاده نازک و در حد نانو، مواد پیچیده فلز-آلی متخلخل را روکش کردند و هر زمانکه جریان برق از این الکترودها عبور میکرد، آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه میکرد. از طرفی محققان دانشگاه رایس در تگزاس با بهکارگیری گرافن تحریکشده با لیزر به تجزیه آب پرداختند.

تولید هیدروژن پاک

فرض کنید بتوان با استفاده از سیستم کاتالیزوری و برق تولید شده از انرژی باد یا خورشید، آب را به اکسیژن و هیدروژن که در این حالت کاملا تجدیدپذیر باشد، تبدیل کرد. این هیدروژن وقتی در پیل سوختی به کار برده شود، بدون تولید هیچ نوع آلودگی دوباره به آب تبدیل میشود. در واقع آب به اجزای تشکیلدهنده خود، یعنی هیدروژن و اکسیژن تبدیل شده و سپس هیدروژن و اکسیژن به شکل اولیه خود، یعنی آب درمیآید. اما در این حالت روش ذخیره هیدروژن مطرح میشود و این که چگونه میتوان هیدروژن تولید شده از مزارع باتری ـ مانند آنچه تسلا اکنون در حال ساخت در جنوب استرالیاست ـ ذخیره کرد. درحقیقت انرژی اضافی تولید شده را نمیتوان ذخیرهکرد و هرگاه هیدروژن زیادی تولید شود، هدر میرود و نمیتوان آن را برای زمانی حفظ کرد که بار انرژی کم است. البته تسلا استفاده از تسهیلات تلمبهای ذخیرهای را بهعنوان راه حل ارائه میکند. در این روش، از برق مازاد بهمنظور حرکت دادن آب به سطحی بالاتر استفاده میشود و هر زمان برق لازم بود، با سامانه هیدروالکتریسیته (برق ـ آبی)، آب به سطح قبلی برگردانده میشود.

حتی با وجود این نوع سیستم، این نوع ذخیرهسازیها بویژه در زمینه حملونقل محدودیت دارند. برق تولیدی به شبکه وابسته است و نمیتوان آن را در سیستمهای غیرشبکهای استفاده کرد و در واقع در مدار بستهای قرار دارد.

اما هیدروژن را میتوان از شبکهای که در آن تولید میشود، جابهجا کرد و به جایی که نیاز است، انتقال داد. میتوان تولید اضافی را ذخیره کرد و تا وقتی به شارژ دوباره نیاز داشته باشد (مثلا ماهها و حتی سالها) آن شبکه را شارژ کرد. با استفاده از سیستم هیدروژنی میتوان تمام برق تلفشده را دوباره به هیدروژن تبدیل و ذخیره کرد و به فروش رساند. اگرچه کارشناسان در زمینه تولید و ذخیره انرژی شکست خوردهاند، اما اکنون با جدیت بیشتری به این مقوله توجه میکنند تا تکنیکهای بهتری برای تولید هیدروژن بیابند.

منبع: جام جم

شرایط فروش خبر
تلگرام
عناوین دیگر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرایط فروش
شرایط فروش
«رهام» محصول جدید سایپا معرفی شد+مشخصات فنی
همزمان با هفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز

«رهام» محصول جدید سایپا معرفی شد+مشخصات فنی

جی.ای.سی S7 سوغات پاییزی کرمان موتور
در راستای افزایش تنوع محصولات صورت گرفت

جی.ای.سی S7 سوغات پاییزی کرمان موتور

نام خبرنگار: یحیی دادگر
جک J4، تازه وارد سدان‌های ارزان قیمت ایران
نوبرانه بهاری کرمان موتور

جک J4، تازه وارد سدان‌های ارزان قیمت ایران

نام خبرنگار: یحیی دادگر
هاچ‌بک پرآوازه آلمانی در راه ایران است
گلف GTI، به زودی در خیابان‌ها

هاچ‌بک پرآوازه آلمانی در راه ایران است

نام خبرنگار: یحیی دادگر
رونمایی از میتسوبیشی اکلیپس کراس در کیش
آرین موتور به وعده خود عمل کرد

رونمایی از میتسوبیشی اکلیپس کراس در کیش

نام خبرنگار: یحیی دادگر
نوبرانه 97 نیسان به ایران رسید+ قیمت و مشخصات
برنامه های تولیدی خودروساز ژاپنی در ایران

نوبرانه 97 نیسان به ایران رسید+ قیمت و مشخصات

نام خبرنگار: یحیی دادگر
ب‌ام‌و X7 رسما رونمایی شد
ارتش اس‌یووی‌های باواریا تکمیل شد

ب‌ام‌و X7 رسما رونمایی شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
نسخه GTS پورشه پانامرا معرفی شد
تریم‌های سدان دوست داشتنی آلمانی تکمیل شد

نسخه GTS پورشه پانامرا معرفی شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
مرسدس بنز GLC F-Cell با قابلیتی ویژه معرفی شد
هم سوخت هیدروژنی و هم پلاگ این هیبریدی

مرسدس بنز GLC F-Cell با قابلیتی ویژه معرفی شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
نسل جدید فولکس پاسات ویژه بازار چین معرفی شد
بزرگ‌تر، لوکس‌تر و شکیل‌تر

نسل جدید فولکس پاسات ویژه بازار چین معرفی شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
نیسان تایتان Ultimate Service از راه رسید
رونمایی در نمایشگاه میامی و اهدا به سازمان صلیب سرخ آمریکا

نیسان تایتان Ultimate Service از راه رسید

نام خبرنگار: یحیی دادگر
مک لارن 720s Track Pack از راه رسید
ابرخودروها هم ارتقا می‌یابند

مک لارن 720s Track Pack از راه رسید

نام خبرنگار: یحیی دادگر
درخشش فراری 488 پیستا اسپایدر در فرانسه
در نمایشگاه خودروی پاریس اتفاق افتاد

درخشش فراری 488 پیستا اسپایدر در فرانسه

نام خبرنگار: یحیی دادگر
خسته نباشی سامورایی
آزمایش بلند مدتِ نیسان ایکس تریل 2017

خسته نباشی سامورایی

نام خبرنگار: رضا صفرآبادی فراهانی
ناگهان، چهل سال قبل
تقابل پهلوان های قدیمی، شورولت بلیزر و فورد برانکو

ناگهان، چهل سال قبل

نام خبرنگار: یحیی دادگر
سوغات تایوان
تجربه رانندگی با لوکسژن S3

سوغات تایوان

نام خبرنگار: یحیی دادگر
"تیک‌آف" مثل برق و باد +ویدیو +تصاویر
نقد و بررسی اولین خودروی الکتریکی BYD در ایران

"تیک‌آف" مثل برق و باد +ویدیو +تصاویر

نام خبرنگار: آرش راهبر- یحیی دادگر
«تیک‌آف» با نخستین هاوال در ایران+ ویدیو+ تصاویر
آغاز ویدیو تست‌های خودرونویس با یک محصول جدید

«تیک‌آف» با نخستین هاوال در ایران+ ویدیو+ تصاویر

نام خبرنگار: آرش راهبر-یحیی دادگر
کشنده طلسم
نخستین تجربه رانندگی با فولکس‌واگن پاسات 2018 در ایران

کشنده طلسم

نام خبرنگار: ارشیا عباسی
فرزند هیمالیا در برابر دنا!
مقایسه دنا پلاس و بی‌وای‌دی F3

فرزند هیمالیا در برابر دنا!

نام خبرنگار: یحیی دادگر
امکان حضور ویتنام در فرمول1
طبق گزارشات جدید

امکان حضور ویتنام در فرمول1

نام خبرنگار: مصطفی محدث
آخرین مراحل تولید نسخه مخصوص پیست سوپرا
مدیر بخش گازو ریسینگ اعلام کرد

آخرین مراحل تولید نسخه مخصوص پیست سوپرا

نام خبرنگار: مصطفی محدث
بزرگ‌ترین مانع فراری در رسیدن به قهرمانی فرمول1
وتل به اشتباهات خودش اعتراف کرد

بزرگ‌ترین مانع فراری در رسیدن به قهرمانی فرمول1

نام خبرنگار: مصطفی محدث
آتشفشانی در دامنه آرارات + تصاویر
دومین دور از مسابقات کشوری آفرود در ماکو برگزار شد

آتشفشانی در دامنه آرارات + تصاویر

نام خبرنگار: آرش راهبر
آستون مارتین و رد بول با یکدیگر همکاری می‌کنند
لمان در انتظار یک شگفتی دیگر

آستون مارتین و رد بول با یکدیگر همکاری می‌کنند

نام خبرنگار: سپهر عظیمی
کیمن GT4 کلاب اسپرت رالی رونمایی شد
آیا پورشه به WRC باز می‌گردد؟

کیمن GT4 کلاب اسپرت رالی رونمایی شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
آئودی A8 جدید تهاجمی‌تر و قدرتمندتر می‌شود
به لطف تیونرهای ABT

آئودی A8 جدید تهاجمی‌تر و قدرتمندتر می‌شود

نام خبرنگار: سعید سعیدی
اشکودا Subperb با قلب تپنده آئودی S3
دو برابر قدرت نسخه پایه

اشکودا Subperb با قلب تپنده آئودی S3

نام خبرنگار: یحیی دادگر
نسخه شش چرخ مرسدس ایکس کلاس در راه است
توسط کارلکس دیزاین صورت خواهد گرفت

نسخه شش چرخ مرسدس ایکس کلاس در راه است

نام خبرنگار: یحیی دادگر
نسخه 650 اسب‌بخاری AMG GT از راه رسید
تیونورها به داد طرفداران مرسدس رسیدند

نسخه 650 اسب‌بخاری AMG GT از راه رسید

نام خبرنگار: یحیی دادگر
رولزرویس کالینان به لیموزین تبدیل شد
اس‌یووی زرهی فوق لوکس 2 میلیون دلاری

رولزرویس کالینان به لیموزین تبدیل شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
پاگودا به دست کارلکس دیزاین سپرده شد
اعمال تغییرات درون کابین شاهکار مرسدس

پاگودا به دست کارلکس دیزاین سپرده شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
فورد موستانگ به دست یک تیونر لبنانی 2000 اسب‌بخاری شد
تولید کوهی از گشتاور در دور پایین

فورد موستانگ به دست یک تیونر لبنانی 2000 اسب‌بخاری شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
وقتی پینین‌فارینا پیشنهاد هنری فورد را رد کرد!
یک یادآوری تاریخی جالب

وقتی پینین‌فارینا پیشنهاد هنری فورد را رد کرد!

نام خبرنگار: مصطفی محدث
نام لوتوس الیز از کجا گرفته شده است؟
با ریشه اسم یک محصول آشنا شوید

نام لوتوس الیز از کجا گرفته شده است؟

نام خبرنگار: مصطفی محدث
موتور وسط، چهار توربو و دوازده سیلندر!
کانسپت‌هایی که فراموش کردیم (11): کرایسلر می فور-توئلو

موتور وسط، چهار توربو و دوازده سیلندر!

نام خبرنگار: مصطفی محدث
بنتلی مولسان W.O ادیشن رونمایی شد
به مناسبت سالگرد 100 سالگی

بنتلی مولسان W.O ادیشن رونمایی شد

نام خبرنگار: یحیی دادگر
تاریخ‌نویس/ تولید اولین خودروی دیماکسیون
12 جولای 1933

تاریخ‌نویس/ تولید اولین خودروی دیماکسیون

نام خبرنگار: مصطفی محدث
تاریخ‌نویس/ پایان جنگ حقوقی 8 ساله سوزوکی
8 جولای 2004

تاریخ‌نویس/ پایان جنگ حقوقی 8 ساله سوزوکی

نام خبرنگار: مصطفی محدث
دارنده 9 رکورد جهانی
کانسپت‌هایی که فراموش کردیم (10): ب‌ام‌و H2R

دارنده 9 رکورد جهانی

نام خبرنگار: مصطفی محدث
شرایط فروش
شرایط فروش
شرایط فروش